1. Home
  2. Hoạt động nghiệp vụ

Danh mục: Hoạt động nghiệp vụ

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Căn cứ pháp lý Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của…

Tài trợ và đồng tài trợ

Căn cứ pháp lý Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018…

Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

Căn cứ pháp lý Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018…

Cho vay lãi suất ưu đãi

Cơ sở pháp lý Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng. Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018…