Cho vay lãi suất ưu đãi

Cơ sở pháp lý

 • Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay với lãi suất ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà nẵng

Đối tượng cho vay

Đối tượng được hỗ trợ tài chính từ Quỹ là tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án đầu tư hoặc phương án đề nghị cho vay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; dự án đầu tư thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường hoặc giải quyết các vấn đề môi trường có phạm vi ảnh hưởng lớn (sau đây gọi chung là các Dự án đầu tư); các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Điều kiện vay

      Quỹ BVMT xem xét và quyết định cho vay khi Chủ đầu tư vay vốn có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
 2. Có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 3. Có dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khả thi hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.
 4. Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 5. Có khả năng tài chính đảm bảo trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
 6. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Tiêu chí lựa chọn chương trình, dự án

 • Tiêu chí 1: Tính cấp thiết và hiệu quả bảo vệ môi trường;
 • Tiêu chí 2: Tính cấp thiết và khả năng trả nợ;
 • Tiêu chí 3: Quy mô và tính đặc thù;
 • Tiêu chí 4: Tính nhân rộng, bền vững;
 • Tiêu chí 5: Ưu thế áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp, đặc biệt là công nghệ trong nước.
 • Tiêu chí 6: Phục vụ trực tiếp các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thời gian, hạn mức và lãi suất:

 • Thời gian vay: Không quá 05 năm đối với một dự án. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng quản lý Quỹ BVMT quyết định, nhưng không quá 7 (bảy) năm.
 • Hạn mức: Tối đa 70% tổng mức đầu tư của Dự án
 • Giới hạn cho vay đối với một dự án: không vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Quỹ
 • Lãi suất: Mức lãi suất hiện tại là 3,6%/năm.

Bài viết trước

Đà Nẵng: Khuyến khích các dự án tái chế rác

Bài viết sau

Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

Cho vay lãi suất ưu đãi

Cơ sở pháp lý

 • Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 04/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí lựa chọn cho vay với lãi suất ưu đãi của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà nẵng

Đối tượng cho vay

Đối tượng được hỗ trợ tài chính từ Quỹ là tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án đầu tư hoặc phương án đề nghị cho vay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; dự án đầu tư thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường hoặc giải quyết các vấn đề môi trường có phạm vi ảnh hưởng lớn (sau đây gọi chung là các Dự án đầu tư); các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Điều kiện vay

      Quỹ BVMT xem xét và quyết định cho vay khi Chủ đầu tư vay vốn có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
 2. Có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 3. Có dự án đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khả thi hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.
 4. Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 5. Có khả năng tài chính đảm bảo trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
 6. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Tiêu chí lựa chọn chương trình, dự án

 • Tiêu chí 1: Tính cấp thiết và hiệu quả bảo vệ môi trường;
 • Tiêu chí 2: Tính cấp thiết và khả năng trả nợ;
 • Tiêu chí 3: Quy mô và tính đặc thù;
 • Tiêu chí 4: Tính nhân rộng, bền vững;
 • Tiêu chí 5: Ưu thế áp dụng công nghệ tiên tiến phù hợp, đặc biệt là công nghệ trong nước.
 • Tiêu chí 6: Phục vụ trực tiếp các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thời gian, hạn mức và lãi suất:

 • Thời gian vay: Không quá 05 năm đối với một dự án. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng quản lý Quỹ BVMT quyết định, nhưng không quá 7 (bảy) năm.
 • Hạn mức: Tối đa 70% tổng mức đầu tư của Dự án
 • Giới hạn cho vay đối với một dự án: không vượt quá 25% vốn điều lệ thực có của Quỹ
 • Lãi suất: Mức lãi suất hiện tại là 3,6%/năm.

Bài viết trước

Đà Nẵng: Khuyến khích các dự án tái chế rác

Bài viết sau

Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư