Văn bản pháp quy

Thể loại Số/ ký hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Trích yếu
Luật 55/2014/QH13 23/06/2014 Quốc Hội Luật Bảo vệ môi trường
Nghị định 40/2019/NĐ-CP 13/05/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết , hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Chính phủ Về đăng ký biện pháp bảo đảm
155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
80/2014/NĐ-CP 06/08/2014 Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải
Thông tư 08/2018/TT-BTP 20/06/2018 Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
03/2017/TT-BTNMT 21/03/2017 Bộ TN&MT Hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ BVMT Việt Nam
08/2017/TT-BTC 24/01/2017 Bộ TC Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường
39/2016/TT-NHNN 30/12/2016 NHNN Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
35/VBHN-NHNN 08/07/2016 NHNN Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
132/2015/TT-BTC 28/08/2015 Bộ TC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ BVMT Việt Nam
38/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Bộ TN&MT Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
07/2015/TT-NHNN 25/06/2015 NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
121/2008/TT-BTC 12/12/2008 Bộ TC Hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư cho quản lý chất thải rắn
Nghị quyết 220/NQ-HĐND 19/12/2018 HĐND thành phố Đà Nẵng Nhiệm vụ năm 2019
204/NQ-HĐND 19/12/2018 HĐND thành phố Đà Nẵng Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
149/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 HĐND thành phố Đà Nẵng Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn đầu tư các dự án phát triển kinh tế- xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Quyết định 1570/QĐ-TTg 09/08/2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường
1788/QĐ-TTg 01/10/2013 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020
33/2018/QĐ-UBND 01/10/2018 UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4043/QĐ-UBND 26/10/2020 UBND thành phố Đà Nẵng V/v cử công chức kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng
4042/QĐ-UBND 26/10/2020 UBND thành phố Đà Nẵng V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Qũy Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng
780/QĐ-UBND 11/02/2017 UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng
779/QĐ-UBND 11/02/2017 UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng
3027/QĐ-UBND 26/05/2015 UBND thành phố Đà Nẵng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND thành phố về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng
5908/QĐ-UBND 15/08/2014 UBND thành phố Đà Nẵng Về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng