Quyết định 4043/QĐ-UBND V/v cử kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố

Ngày 26/10/2020 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4043/QĐ-UBND về việc cử kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Qũy BVMT; Ông Võ Nguyên Chương – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm làm Giám đốc Qũy Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng thay Ông Đinh Quang Cường do điều động công tác khác (file đính kèm)./.

4043 qd.signed

Bài viết trước

Chiến lược quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng – “Dự án D-3RYU”

Bài viết sau

Đề án: “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường”