Kế hoạch triển khai tuyên truyền và tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020

Ngày 07/12/2020 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4759/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về xét tặng Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020. Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng là Giải thưởng do UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng cho các tổ chức, các nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.

Ngày 01/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch số 05/KH-STNMT về việc Triển khai tuyên truyền và tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quy định về xét tặng Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020 ( gọi tắt là Giải thưởng) để các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân, cộng đồng được biết và tham gia
  2. Hướng dẫn lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng cho từng nhóm đối tượng; thực hiện tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và tổ chức họp hội đồng xét tặng Giải thưởng bảo đảm khoa học, khách quan, minh bạch.
  3. Vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020

LĨNH VỰC THAM GIA XÉT TẶNG

  1. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
  2. Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường
  3. Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
  4. Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường.
  5. Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học
  6. Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo nội dung của của Kế hoạch, thời gian tổ chức Lễ trao Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng dự kiến tháng 6 hoặc tháng 9 năm 2021.

D-QBVMT.

Bài viết trước

Hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố từ Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.