Lịch sử hình thành

Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng là tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/08/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đồng thời Quyết định số 5908/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 5909/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường.

Quyết định thành lập của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng đã trải qua sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 và Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 11/02/2017  của UBND thành phố Đà Nẵng.

Ngày 11/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng, thay thế cho Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 15/08/2014.

Mục tiêu hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng là tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ, các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng có tên giao dịch quốc tế là Da Nang Environment Protection Fund (viết tắt: DEPF.)

  • Địa chỉ: Tầng 4, 57 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  • Điện thoại: 02363 653123
  • Email: qbvmt@danang.gov.vn