Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng của Quỹ

Cho vay lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, tài trợ cho các chương trình, dự án, đảm bảo các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ của Quỹ

1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác (nếu có) của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản.

3. Hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, ứng phó, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hình thức sau:

  • Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và tài trợ đối với các dự án BVMT trên địa bàn thành phố.
  • Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án đầu tư bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

4. Tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường: Xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố, thảm họa môi trường gây ra, các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về quản lý, khai thác tài nguyên và môi trường; thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng; hỗ trợ trao các giải thưởng về môi trường, các hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng; thực hiện các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

5. Tổ chức thẩm định, phê duyệt mức, thời gian và hình thức hỗ trợ tài chính cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng vốn đầu tư Quỹ Bảo vệ môi trường theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.

6. Tham gia điều phối, quản lý tài chính các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trọng điểm theo sự phân công của UBND thành phố và quyết định của cấp có thẩm quyền.

7. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật.

8. Chi cho các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Đà Nẵng giao.

9. Hỗ trợ tài chính đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.