Tài trợ và đồng tài trợ

Căn cứ pháp lý

 • Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên được tài trợ, đồng tài trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;

Đối tượng xét chọn

Là các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ và hoạt động về bảo vệ môi trường sau:
(Chi tiết trong file đính kèm)

Điều kiện xem xét tài trợ và đồng tài trợ:

 1. Thuộc đối tượng tài trợ của Quỹ BVMT
 2. Các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường có tính khả thi, có hiệu quả xã hội về bảo vệ môi trường và được cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Hồ sơ xin tài trợ hoặc đồng tài trợ được Quỹ BVMT chấp thuận và tiến hành ký hợp đồng tài trợ hoặc đồng tài trợ.

Mức tài trợ:

 • Mức tài trợ: tối đa không quá 50% tổng chi phí để thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường xin tài trợ và phải phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ BVMT cho phép.

QD05_Quy dinh danh muc uu tien tai tro, dong tai tro

QD06.HDQL Quy che hoat dong nghiep vu

Bài viết trước

Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

Bài viết sau

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Tài trợ và đồng tài trợ

Căn cứ pháp lý

 • Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 05/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Lĩnh vực ưu tiên được tài trợ, đồng tài trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;

Đối tượng xét chọn

Là các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ và hoạt động về bảo vệ môi trường sau:
(Chi tiết trong file đính kèm)

Điều kiện xem xét tài trợ và đồng tài trợ:

 1. Thuộc đối tượng tài trợ của Quỹ BVMT
 2. Các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường có tính khả thi, có hiệu quả xã hội về bảo vệ môi trường và được cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Hồ sơ xin tài trợ hoặc đồng tài trợ được Quỹ BVMT chấp thuận và tiến hành ký hợp đồng tài trợ hoặc đồng tài trợ.

Mức tài trợ:

 • Mức tài trợ: tối đa không quá 50% tổng chi phí để thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường xin tài trợ và phải phù hợp với khả năng nguồn vốn của Quỹ BVMT cho phép.

QD05_Quy dinh danh muc uu tien tai tro, dong tai tro

QD06.HDQL Quy che hoat dong nghiep vu

Bài viết trước

Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

Bài viết sau

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản