Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

Căn cứ pháp lý

 • Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;

Đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

 • Là tổ chức, cá nhân có vay vốn của các tổ chức tín dụng ngoài Quỹ được phép hoạt động tại Việt nam để thực hiện các chương trình, dự án hoạt động và nhiệm vụ  bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; dự án đầu tư thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường hoặc giải quyết các vấn đề môi trường  có phạm vi ảnh hưởng lớn, các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Điều kiện được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Để được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, chủ dự án có dự án vay đề nghị được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 1. Dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và hoàn trả được một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng.
 2. Dự án được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường xác nhận thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường hoặc giải quyết được các vấn đề môi trường.
 3. Dự án chưa được vay vốn hoặc tài trợ bằng nguồn vốn hoạt động từ Quỹ BVMT

QD06.HDQL Quy che hoat dong nghiep vu

Bài viết trước

Cho vay lãi suất ưu đãi

Bài viết sau

Tài trợ và đồng tài trợ

Hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư

Căn cứ pháp lý

 • Quyết định số 5908/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 11/02/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng.
 • Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;
 • Quyết định số 06/QĐ-HĐQL ngày 07/6/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng;

Đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

 • Là tổ chức, cá nhân có vay vốn của các tổ chức tín dụng ngoài Quỹ được phép hoạt động tại Việt nam để thực hiện các chương trình, dự án hoạt động và nhiệm vụ  bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; dự án đầu tư thực hiện việc phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường hoặc giải quyết các vấn đề môi trường  có phạm vi ảnh hưởng lớn, các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.

Điều kiện được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Để được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, chủ dự án có dự án vay đề nghị được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 1. Dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và hoàn trả được một phần hoặc toàn bộ vốn vay cho tổ chức tín dụng.
 2. Dự án được cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường xác nhận thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường hoặc giải quyết được các vấn đề môi trường.
 3. Dự án chưa được vay vốn hoặc tài trợ bằng nguồn vốn hoạt động từ Quỹ BVMT

QD06.HDQL Quy che hoat dong nghiep vu

Bài viết trước

Cho vay lãi suất ưu đãi

Bài viết sau

Tài trợ và đồng tài trợ