Tập trung triển khai nhiệm vụ về lĩnh vực môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, bên cạnh việc chỉ đạo các nhiệm vụ chung về xây dựng thế chế, chính sách, pháp luật; triển khai xây dựng các Đề án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng chỉ đạo các nhiệm vụ chuyên ngành trọng tâm triển khai thực hiện ngay trong những ngày đầu năm, tháng đầu năm 2020, cụ thể đối với lĩnh vực môi trường, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo, Biến đổi khí hậu như sau:

Tổng cục Môi trường phối hợp với Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Thực hiện tổng kết đánh giá Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2018; đôn đốc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng không khí. Chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ mời các nhà khoa học thảo luận đánh giá nguyên nhân, đưa ra các giải pháp xử lý ô nhiễm không khí trước mắt và lâu dài tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo các địa phương điều tra đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm các lưu vực sông lớn theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 85/2019/QH14. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn và triển khai các giải pháp đồng bộ về xử lý chất thải rắn sau Hội nghị. Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp hạng bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trun ương .

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam triển khai xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Sửa đổi Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoán sản. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh, Đắk Nông .

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Tập trung xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; hướng dẫn các địa phương có biển thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm lượng rác thải nhựa và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. Tổ chức tiếp nhận và triển khai tiếp nhận và triển khai Tàu nghiên cứu biển do Nhật Bản trao tặng; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển, đảo kết nối, chia sẻ, cập nhật với các bộ, ngành. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt cho Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững vào cuối tháng 3 năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng.

Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tập trung triển khai điều tra, kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các lưu vực sông liên tỉnh. Dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn; có giải pháp sử dụng hiệu quả tiết kiệm nước.

Cục Biến đổi khí hậu tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CTTT của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng ĐBSCL thích ứng với BĐKH; Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH, Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các hành động chính sách bắt buộc về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng BĐKH trong Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris. Tổng kết đánh giá Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020.

Nguồn: Trang thông tin Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bài viết trước

Các hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được vay vốn ưu đãi

Bài viết sau

Dự án môi trường là “trọng điểm của trọng điểm” với Đà Nẵng